PDA

View Full Version : Cách nh??*n di?n trang bán tips bóng ?á l?a ??oHuytksa21
July 24th, 2019, 11:39 PM
Trên to?*n c?u ?ang có không ?*t trang web ra m?t tuy?n d?ng nh?ng tipster d?a v?*o nh?ng s? li?u Con s? d? ?oán bóng ?á c?a các th?*nh viên. Profit (%ROI) c?a nh?ng th?*nh viên l?* âm hay d??ng theo m?t ?i?u ki?n n?*o ?ó s? ???c nh??*n v?*o nhóm tipster trong site ?ó, t? d? nh? trang tip bóng ?á ng?*y mai (https://nhacaionline.com/tips-bong-da/) ch?t l??ng covers, sbrforum… m?i ng??i ch?i ch? c?n truy h?i c??*p v?*o trang ch?, xem b?ng Th?ng kê v? các tipster, v?* ??a ti?n ?? ti?p c??*n tips c?a nh?ng tipster m?* b?n th?y th?*ch h?p ?? ngh?. H?u nh? các statistic c?a th?*nh viên s? ???c miêu t? sáng s?a v?* rõ r?*ng, tuy?t ??i không x?y ra nh?ng tr? ng?i gi? m?o, gian l??*u x?y ra t?i ?ây.
Nên chú ý r?ng: chuyên gia tips chuyên nghi?p s? bán t?*p theo gói ch? ko bán riêng l?.
https://lh6.googleusercontent.com/qQhNTBxmc0eEhCchp3AykPRN0f8UPd87O464u64X8gzLIafeDx cyaLX7ia0g2o8AhdX4Wphk5yyKiJ1PeSUAYmSVCg3R48LmE5vZ w4ijuAvyKS-ovtvy3IGt20wgJJRYudOUM9r4
lúc ?y, tipster s? ch?c ch?n thu v? ???c % l?i nhu??*n t??ng ??i l?n (profit) trong kho?ng gói tips ?ã bán. Tipster c?ng ??n gi?n nh? m?i ng??i thông th??ng, không ph?i l?* th?n tiên nên c? nhiên s? không th? lúc n?*o c?ng Phân t?*ch ch?c th?ng hay tips 99% s? win… H? ch? ??m b?o ng??i ch?i s? ko b? thua v? m?t lâu d?*i. Tùy v?*o t?ng gói tips s? có các cam k?t l?i nhu??*n, các b?n có th? ?i?u ch?nh t?m giá bet ?? ?em ??n ngu?n l?i nhu??*n cao h?n.
trái l?i, các site bán tips t?i Vi?t Nam có th?i k? l?i khác ho?*n to?*n. Xem b?ng Con s? nh?ng s? li?u (record) c?a nh?ng site bán tips ? VN h?u nh? ?*t ch?*nh xác, tips ch? ??a ra khi cu?c chi?n ?ã ch?m d?t v?* h?u hêt k?t qu? (result) ??u l?* th?ng?! Không h? d?a trên chút h? t?ng n?*o. Ko ch?m chú cho ra nh?ng tips tr? giá m?* các tipser Vi?t Nam ch? ch?m chú ??a ra các l?i ?? c??*p m?*u mè, v? nên t??ng lai m?*u h?ng cho các ng??i ?ang thua l?, m?t ph??ng h??ng ?? ??a h? v?*o k? ho?ch s?n v?* thu l?i cho mình. Nh? th? nên, b?*i vi?t n?*y s? t?ng h?p nh?ng bi?u hi?n c?a nh?ng trang bán tips l?a ??o ? Vi?t Nam hi?n nay ?? các “bet th?” có th? gi?m thi?u xa, ho?c t?y chay.
??c ?i?m nh??*n d?ng các trang bán tip bóng ?á l?a ??o th??ng:Ghi thông báo account ngân h?*ng ng??i nh??*n ti?n m?* ko có ghi rõ ??a ch? ??n v? ho?c gi? d? có ghi nh?ng l?i l?* liên h? ” ?o”.ko dùng các s? Hotline chuyên d?ng.“Bán tips ch?c th?ng 100%” h?n nhiên s? ch?ng th? n?*o di?n ra r?i, vì dù có l?* th??*t thì h? c?ng ?ã gom h?t t?*i s?n ?? cá c??c v?* tr? th?*nh phong l?u ch? ko d?i gì m?* ?em ?i san s?t c?!


g?n ?ây, ph? thông tình hu?ng nh?ng ng??i ch?i l? quá ph? quát ??u d?n ??n tâm lý lo l?ng, nghe gì tin ??y, d? xiêu, ch?*nh ?i?u n?*y ch? l?*m h? ng?*y m?t chìm ng?m h?n m?* thôi. Vi?c ban ??u l?* ph?i th??*t t?nh ng?, luôn gi? v?ng có l??*p tr??ng b?n thân v?* xem Tips coi nh? l?* ch? d?*nh ?? tham kh?o cho kèo c??c c?a mình.
Chú ý: m?t s? Record do ng??i cho ra v?* có th? thay ??i ???c b?t kì khi n?*o. Các trang Record WIN FULL l?* các trang r?t nghiêm tr?ng, c? g?ng bám theo, b?n s? nh??*n thêm ?au xót m?* thôi.
v?* th??* ?y l?* bán tips th??*t s?, r?ng rãi thì h? s? tr?c ti?p g?p g? b?n v?* cho th??* ?ánh 1 ->2 tu?n tr?i nghi?m ko t?n ti?n nh?ng tình hu?ng n?*y r?t th?ng ho?c có v?* v?* nh? ???c t??ng t? thì có nh? r?ng b?n l?* m?t ng??i quá may m?n ??y!
Ngo?*i th? ph?n nh?ng di?n ??*n bán tips m?c lên ?a d?ng ko ?? c??*p xi?t. V?* h?u nh? ??u l?* tips ?o (tip bóng ?á l?a ??o). V??*y l? nh? b? ra m?t kho?n v?*i tr?m ??n v?*i tri?u tìm m?t tips sau ??y nh??*n ???c k?t qu? b? thua khi tham d? cá c??c bóng ?á trên internet thì c?m nh??*n khi ??y s? th? n?*o? C?ng cáp l?* ?au lòng t?t ?? r?i!
? trên l?* 1 s? ph??ng th?c nh??*n d?ng trang tips bóng ?á m?o ? Vi?t Nam, d?a theo kh? n?ng t?*i ch?*nh khách h?*ng có th? t??*u tips ? nh?ng ngu?n uy t?*n ?ã ???c ki?m ??nh.
Hi?n nay, trang web cá ?? bóng ?á online c?a nh?* cá?i uy t?*n 2016 (https://nhacaionline.com/tong-hop-nhung-nha-cai-uy-tin-nhat-viet-nam-2015-2016/) ch?t l??ng chúng tôi ?ang chuyên d?ng cho tips bóng ?á free có t? l? win h?i t?t, ???c nghiên c?u, s?u t?m trong kho?ng nh?ng trang web chuyên v? s?m bán tips n?c ti?ng ? n??c ngo?*i. Không ch? có v??*y, ng?? ch?i c?ng có th? t? Nh??*n ??nh r?ng rãi ngu?n tips m?* các b?n c?m nh??*n r?ng t? l? win cao h?n, h?p v?i cách soi kèo, phân t?*ch b?n thân thì kiên c? b?n s? gi?*nh ???c th?ng l?i b?n lâu.