Ti?p th? liên k?t trên Sendo l?* gì ?
Ti?p th? liên k?t trên Sendo l?* vi?c b?n ??ng s?n ph?m lên Sendo. Lúc có quý khách tìm h?*ng trên Sendo, Sendo s? t? ??ng v??*n chuy?n s?n ph?m t?i khách v?* chuy?n ti?n h?*ng v?*o nh?* b?ng cho các b?n.

các b??c bán 1 ??n h?*ng trên Sendo s? th? n?*y:

b?n t?o gian h?*ng trên Sendo

??ng s?n ph?m, ?i?n s? ?ông thông tin

th?c hi?n truy?n bá s?n ph?m c?a mình trên r?ng rãi kênh online

khách h?*ng v?*o xem h?*ng r?i ??t t??*u

Tóm l?i, các b?n ch? vi?c ??ng s?n ph?m v?* ti?p th? liên k?t Sendo , ph?n còn l?i v? v??*n h?*nh v?* logistic s? do s?*n lo h?t cho b?n.

Sendo có 2 hình th?c ch?*nh ?? hi?p tác v?i ng??i b?n:

Senmall

Gian h?*ng th??ng

??i v?i ph?n ?ông ng??i m?i bán h?*ng, mình ngh? hình th?c th? 2 l?* Gian h?*ng th??ng s? th?*ch h?p v?i b?n h?n. ??i v?i hình th?c n?*y, ai c?ng có th? t?o gian v?* bán h?*ng trên Sendo.b?n có nên bán h?*ng trên Sendo không?
Theo s? li?u m?i nh?t, Sendo có kho?ng h?n 30 tri?u l??t truy c??*p/tháng.

D??i ?ây l?* m?t s? ?u th? cho b?n lúc b?t ??u công vi?c kinh doanh c?a mình trên Sendo.

L??ng t?m nã c??*p c?c l?n: ??ng top 3 Vi?t Nam, Sendo liên ti?p ??t ti?n ?? kéo quý khách lên s?*n. V?i nhân cách l?* nh?* bán trên Sen ??, các b?n s? h??ng l?i c?c nhi?u trong kho?ng ?i?u n?*y.

?? uy t?*n cao: Sendo ?ang ???c ??u c? t??ng ??i ?a d?ng, x?p sau ?y l?* t??*p ?o?*n công ngh? h?*ng ??u Vi?t Nam FPT Online, các b?n ho?*n to?*n có th? an tâm v? quy cách v??*n h?*nh c?ng nh? quy?n l?i c?a mình luôn ???c ??m b?o.

Cách t?o gian h?*ng trên Sendo
?i?u Tr??c tiên c?n l?*m lúc b?t ??u buôn bán ti?p th? liên k?t Sendo l?* các b?n t?o m?t t?*i kho?n bán h?*ng. Tin ?áng m?ng l?* các b?n ho?*n to?*n có th? t?o t?*i kho?n mi?n ph?* trên Sen ??.

b?n tróc nã c??*p v?*o nút bên d??i ?? v?*o giao di?n ng??i bán c?a Sendo nhé

ban-hang-sendo-1

Cách 1: ??ng ký b?ng email

Email/S? ?i?n tho?i: b?n có th? t?o account b?ng email ho?c s? ?i?n tho?i ??u ???c.

M??*t kh?u: ?i?n m??*t kh?u c?a c??*a h?*ng b?n v?*o ?ây

S? ?i?n tho?i: Sendo s? g??*i mã công nh??*n v? s? ?i?n tho?i n?*y. Các b?n nh?p ch?n G??*i mã ch?*nh xác ?? nh??*n mã nghen.

Cách 2: ??ng ký b?ng s? ?i?n tho?i

ban-hang-sendo-2

Mình khuy?n kh?*ch các b?n ??ng ký b?ng cách n?*y, nhanh g?n l? v?* các b?n ?ã có t?*i kho?n bán h?*ng trên Sendo trong t?*ch t?c.

b?n ch? c?n nh??*p s? ?i?n tho?i c?a mình v?*o ô Email/S? ?i?n tho?i, l??*p t?c b?n s? th?y box nh??*n mã công nh??*n ?? ??ng ký c?c nhanh.

Email/S? ?i?n tho?i: Nh??*p s? ?i?n tho?i c?a b?n v?*o ?ây v?* nh?p v?*o nút G??*i mã xác th?c.

Mã xác th?c: ?i?n mã xác th?c b?n v?a nh??*n qua tin nh?n v?*o ?ây

M??*t kh?u: ?i?n m??*t kh?u c?a các b?n v?*o ?ây, t?i thi?u 6 ký t? b?n nhé

nh?n v?*o nút ??ng ký ?? ho?*n t?t.

ban-hang-sendo-3

Sau lúc công nh??*n t?*i kho?n xong, các b?n s? ??n ph?n ??t tên cho c??*a h?*ng. Các b?n nh??*p v?*o ?ây tên c??*a h?*ng c?a mình nhé.ban-hang-sendo-4

? b??c n?*y, b?n s? nh??*p ??a ch? kho h?*ng/l?y h?*ng c?a shop. Ch? n?*y có ngh?a l?* sao?

lúc có n?y sinh ??n h?*ng trên Sendo, shipper s? k? ??n liên h? n?*y ?? l?y h?*ng v?* ?i giao.

Nh? th? nên, ch? n?*y có th? l?* liên h? shop c?a các b?n, ho?c ??a ch? nh?* (n?u b?n bán nh? l?) ho?c th??*m ch?* l?* kho h?*ng (khi các b?n bán ? quy mô l?n).

?i?n xong các b?n click v?*o nút ti?p t?c ?? sang b??c k? ti?p nhé.

ban-hang-sendo-5

Ch? n?*y các b?n ?i?n v?*o s? ?i?n tho?i c?a mình ?? k?t liên v?i v?* Senpay nhé. ?ây s? l?* n?i chi thanh toán doanh thu bán h?*ng c?a các b?n trên s?*n Sen ?? ?y.