Results 1 to 2 of 2

Thread: Ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o? B?n ?ã bi?t nh?ng gì v? ti?n ?o Bitcoin?

 1. #1
  Join Date
  Nov 2020
  Posts
  14

  Default Ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o? B?n ?ã bi?t nh?ng gì v? ti?n ?o Bitcoin?

  Ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o? T? tr??c ??n nay ch?c h?n nh?ng nh?* ??u t? ?ã nghe r?t nhi?u v? Bitcoin. B?i vì ?ây l?* ??ng ti?n ?o ph? bi?n v?* có gi
  Top nh?ng trang web ti?n ?o uy t?*n nh?t t?i Vi?t Nam v?* trên th? gi?i
  B?n có bi?t ?âu l?* s?*n giao d?ch ti?n ?o uy t?*n nh?t Vi?t Nam?
  Top 10 ?ng d?ng xem giá ti?n ?o trên h? ?i?u h?*nh Android t?t nh?t hi?n nay
  Ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o? T? tr??c ??n nay ch?c h?n nh?ng nh?* ??u t? ?ã nghe r?t nhi?u v? Bitcoin. B?i vì ?ây l?* ??ng ti?n ?o ph? bi?n v?* có giá tr? nh?t cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i. Tôi c?ng kh?ng ??nh r?ng không ch? hi?n t?i m?* ch?c ch?n nó s? có giá tr? mãi v? sau. Nh?ng nh?ng nh?* ??u t? ?ã t?ng tìm hi?u v? l?ch s? ra ??i c?a ti?n ?o hay ch?a? Hôm nay hãy cùng tôi tìm hi?u v? s? ra ??i c?a ti?n ?o Bitcoin nhé!
  Ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o – Bitcoin l?* gì?
  Bitcoin (ký hi?u l?* BTC, XBT) ???c cha ?? c?a nó g?i l?* “H? th?ng ti?n m?t ?i?n t?* ngang h?*ng”. ?ó l?* h? th?ng ti?n ?i?n t?* ngang h?*ng.
  BTC l?* m?t lo?i ti?n mã hóa hay còn g?i l?* ti?n k? thu?*t s? phi t?*p trung (ti?n mã hóa, ti?n ?o, ti?n k? thu?*t s?).
  Xét ? góc ?? ng??i dùng, nó khá gi?ng v?i các lo?i ti?n trên v?* ?i?n t?* nh?: Momo, Airpay… m?* m?i ng??i s?* d?ng. Nh?ng ?i?m khác bi?t c?a nó l?* s? phân quy?n.
  Ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o – Ai ?ã t?o ra bitcoin?
  Bitcoin do m?t cá nhân (ho?c t? ch?c) t?o ra nh?ng không mu?n ti?t l? danh t?*nh nên ???c ??t tên l?* Satoshi Nakamoto.
  Nghe cái tên khi?n chúng ta liên t??ng ??n nó l?* ng??i Nh?*t. Nh?ng nhi?u ng??i cho r?ng ?ây không ph?i l?* m?t cá nhân ??n t? Nh?*t B?n m?* l?* ch?*nh Elon Musk.
  D?*nh cho nh?ng ai ch?a bi?t, Elon Musk l?* ng??i sáng l?*p SpaceX, ??ng sáng l?*p PayPal v?* Tesla Motors.
  Nh?ng h?u h?t nh?ng ng??i m?* c?ng ??ng coi l?* Satoshi ??u b? t? ch?i. Ch? Craig Wright – nh?* khoa h?c v?* doanh nhân ??n t? Australia t? nh?*n mình l?* Satoshi Nakamoto.
  Vì t? nh?*n mình l?* ng??i t?o ra Bitcoin nh?ng không ch?ng minh ???c nên CW ?ã b? c?ng ??ng ??t cho cái tên “Faketoshi”.
  Cho ??n ng?*y nay, danh t?*nh c?a Satoshi Nakamoto v?n l?* m?t d?u h?i l?n.

  Ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o – Ai ?ã t?o ra bitcoin?
  Bitcoin – ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o?
  N?m 2008 di?n ra cu?c kh?ng ho?ng t?*i ch?*nh th? gi?i do bong bóng b?t ??ng s?n c?a M?. K?t qu? l?* Lehman Brothers – ngân h?*ng ??u t? l?n th? 4 c?a Hoa K? tuyên b? phá s?n v?i kho?n n? 619 t? USD.
  Kinh t? M? v?* th? gi?i chao ??o. H?*ng lo?t h? l?y nh? th?t nghi?p, phá s?n doanh nghi?p, …
  S? ho?*i nghi v? h? th?ng ngân h?*ng truy?n th?ng ?ã n?y sinh t? ?ây. V?*o th?i ?i?m ?ó, tên mi?n bitcoin.org ?ã ???c ??ng ký v?*o ng?*y 18 tháng 8 n?m 2008.
  Ng?*y 31 tháng 10 n?m 2008, Báo cáo ch?*nh th?c v? Bitcoin ???c phát h?*nh b?i Satoshi Nakamoto.
  Ng?*y 3 tháng 1 n?m 2009 Genesis Block – kh?i ??u tiên trên Bitcoin Blockchain ra ??i. L?n ??u tiên m?t lo?i ti?n t? không b? ki?m soát b?i ch?*nh ph? ho?c ngân h?*ng trung ??ng ra ??i.
  ??c ??n ?ây ch?c h?n các b?n ?ã bi?t ???c ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o r?i ph?i không? Chúng ta hãy ?i tìm hi?u v? cách th?c ho?t ??ng c?a nó nhé!
  Bitcoin ho?t ??ng nh? th? n?*o?
  Ti?n ?o Bitcoin ???c ho?t ??ng d?a trên công ngh? Blockchain. Công ngh? n?*y giúp b?n giao d?ch m?* không c?n thông qua bên th? 3.
  Blockchain s? cung c?p m?t s? cái. Nó ch?a t?t c? các giao d?ch trên m?ng.
  Khi b?n th?c hi?n m?t giao d?ch, nó s? ???c xác th?c b?i ng??i khai thác. Ng??i khai thác ? ?ây th?c s? l?* m?t máy t?*nh.
  Máy n?*y th?c hi?n xác minh cho các giao d?ch. ??i l?i h? s? nh?*n ???c ph?n BTC thông th??ng.
  Ti?p theo, n?u không có gian l?*n, giao d?ch c?a b?n s? ???c thêm v?*o s? cái n?*y. Ngh?a l?* chuy?n ti?n c?a b?n ?ã th?*nh công.
  V?* d?:
  B?n có ng??i thân yêu c?a b?n ? Anh. N?u h? mu?n g?*i ti?n cho b?n, h? s? ph?i ??n ngân h?*ng ho?c chuy?n kho?n v?*o th? VISA c?a b?n ho?c m?t s? c?ng thanh toán tr?c tuy?n. Nói chung, c?n ph?i có m?t bên trung gian v?* có m?t kho?n ph?*. Ph?i m?t v?*i gi? ho?c th?*m ch?* v?*i ng?*y ?? ti?n ???c chuy?n cho b?n. Khi h?t ti?n, b?n ph?i ??n ngân h?*ng ?? ch? l?*m th? t?c rút ti?n ho?c ra cây ATM rút ti?n. Quá trình n?*y t?n r?t nhi?u th?i gian, công s?c v?* ti?n b?c.
  H?n n?a, b?n v?* ng??i thân c?a b?n ?ang l?a ch?n hình th?c t?*n ch?p ngân h?*ng. N?u ngân h?*ng b? hacker t?n công thì sao? Hay có ai ?ó trong ngân h?*ng ?ã thay ??i giao d?ch c?a b?n? Nh?ng n?u ng??i thân c?a b?n ?ang s?* d?ng Bitcoin ?? giao d?ch thì l?i khác. H? v?n có th? g?*i ti?n cho b?n m?* không c?n thông qua trung gian. Ch? c?n có thi?t b? k?t n?i internet thì trong vòng t? 5 – 10 phút l?* h? có th? chuy?n Bitcoin cho b?n. Cho dù h? có ?ang ? b?t k? ?âu trên th? gi?i ?i ch?ng n?a. V?* t?t nhiên, n?u b?n ?ang ? Vi?t Nam thì b?n v?n có th? nh?*n ???c Bitcoin, chi ph?* h?u nh? ch? b?ng con s? 0.
  T?i sao chúng ta có th? tin t??ng v?*o ti?n ?o Bitcoin?
  Chúng ta có th? tin t??ng Bitcoin b?i vì chúng ta “không c?n tin t??ng b?t c? th? gì”. Nghe có v? khó hi?u ?úng không! Nh?ng ?ó l?* s? th?*t.
  V?i ti?n ?o Bitcoin b?n có th? chuy?n t? ng??i n?*y sang ng??i khác m?* không c?n thông qua bên th? ba nh? ngân h?*ng ?? t?o d?ng lòng tin.
  Ngo?*i ra, Bitcoin l?* mã ngu?n m? v?* ho?*n to?*n phi t?*p trung. N?u b?n l?* m?t l?*p trình viên thì b?n có th? xem nó ho?t ??ng nh? th? n?*o.
  M?i giao d?ch trên m?ng c?a Bitcoin ??u công khai v?* có th? ???c xác minh b?i b?t k? ai. Khi b?n th?c hi?n m?t giao d?ch, không gì có th? ch?nh s?*a ho?c ??o ng??c nó.
  Vì nó không ch?u s? ki?m soát c?a b?t k? ai k? c? ch?*nh ng??i t?o ra BTC.

  T?i sao chúng ta có th? tin t??ng v?*o ti?n ?o Bitcoin?
  Ti?n ?i?n t?* BTC ?ã b? t?n công ch?a?
  ?ã h?n 10 n?m k? t? khi ra m?t ??n nay Bitcoin v?n ch?a b? hack. ?i?u n?*y ch?ng t? ??ng ti?n ?o n?*y ???c thi?t k? h? th?ng b?o m?*t r?t t?t.
  Các v? hack liên quan ??n ??ng ti?n n?*y ??u ??n t? các s?*n ti?n ?o. M?t tr??ng h?p c? ?i?n nh? s?*n giao d?ch Mt.Gox ?ã ???c trao 850.000 BTC.
  N?u t?*nh theo t? giá hi?n t?i, s? BTC b? ?ánh c?p n?*y lên t?i 7,4 t? USD.
  Ngo?*i ra còn có nhi?u tr??ng h?p khác liên quan ??n vi?c BTC b? hack trên các s?*n giao d?ch. T?t nhiên, các hacker ?ã l?y ???c Bitcoin b?ng cách khai thác các l? h?ng b?o m?*t t? s?*n giao d?ch.
  L?i k?t
  B?*i vi?t trên ?ây ?ã nêu ra ???c l?ch s? v? vi?c “ti?n ?o ???c t?o ra nh? th? n?*o” v?* ?ã cung c?p cho b?n m?t s? thông tin v? ti?n ?o Bitcoin. Bitcoin c?ng ch?*nh l?* “linh h?n” c?a th? tr??ng ti?n ?o hi?n nay. Ch?c h?n khi b?n nh?c ??n ti?n ?o ng??i nghe s? ngh? ngay t?i ??ng Bitcoin. B?*i vi?t n?*y c?a tôi có b? ?*ch hay không? B?n có th? ?? l?i comment nêu ra ý ki?n cá nhân v? b?*i vi?t n?*y nhé! Chúc các b?n th?*nh công trong s? nghi?p ??u t? ti?n ?o nói chung hay ti?n ?o Bitcoin nói riêng nhé!
  ??ng b? l? thông tin m?i nh?t v? ti?n ?o t?i website n?*y: santienaototnhat.com

 2. #2

  Default Thanks so much

  Thanks so much for sharing this South African Mp3 Download

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •