Results 1 to 2 of 2

Thread: Cách nh??*n di?n trang bán tips bóng ?á l?a ??o

 1. #1

  Default Cách nh??*n di?n trang bán tips bóng ?á l?a ??o

  Trên th? gi?i ?ang có không ?*t trang web ra m?t tuy?n d?ng nh?ng tipster d?a v?*o nh?ng s? li?u Con s? d? ?oán bóng ?á c?a các th?*nh viên. Profit (%ROI) c?a các th?*nh viên l?* âm hay d??ng theo m?t ?i?u ki?n n?*o ?ó s? ???c nh??*n v?*o l?c l??ng tipster trong site ??y, v?* d? nh? trang tip bóng ?á ng?*y mai ch?t l??ng covers, sbrforum… m?i ng??i ch?i ch? c?n truy v?n c??*p v?*o trang ch?, xem b?ng Báo cáo v? nh?ng tipster, v?* ??a ti?n ?? ti?p c??*n tips c?a nh?ng tipster m?* các b?n th?y phù h?p ?? xu?t. H?u nh? các statistic c?a th?*nh viên s? ???c b?c l? sáng s?a v?* rõ r?*ng, tuy?t ??i không x?y ra nh?ng tr?c tr? m?o, ?n gian x?y ra t?i ?ây.
  Nên chú ý r?ng: chuyên gia tips chuyên nghi?p s? bán t?*p theo gói ch? không bán riêng l?.

  khi ?y, tipster s? v?ng ch?c thu v? ???c % l?i nhu??*n t??ng ??i to (profit) t? gói tips ?ã bán. Tipster c?ng thu?n tuý nh? m?i ng??i thông th??ng, ch?ng h? l?* th?n tiên nên d? nhiên s? không th? lúc n?*o c?ng Tìm hi?u ch?c th?ng hay tips 99% s? win… H? ch? ??m b?o ng??i ch?i s? không b? thua v? m?t lâu b?n. Tùy v?*o t?ng gói tips s? có nh?ng cam k?t l?i nhu??*n, các b?n có th? ?i?u ch?nh giá bán bet ?? ?em l?i ngu?n l?i nhu??*n cao h?n.
  trái l?i, các site bán tips t?i Vi?t Nam có quá trình l?i khác ho?*n to?*n. Xem b?ng Con s? nh?ng s? li?u (record) c?a các site bán tips ? VN h?u nh? ?*t ch?*nh xác, tips ch? ??a ra lúc tr??*n chi?n ?ã k?t thúc v?* h?u hêt k?t qu? (result) ??u l?* th?ng?! ch?ng ph?i d?a trên chút c? s? n?*o. không ch?m chú cho ra nh?ng tips tr? giá m?* nh?ng tipser Vi?t Nam ch? chuyên chú ??a ra nh?ng l?i nói m?*u mè, v? nên mai sau m?*u h?ng cho nh?ng ng??i ?ang thua l?, m?t ph??ng h??ng ?? ??a h? v?*o k? ho?ch s?n v?* thu l?i cho mình. Nh? v??*y nên, b?*i vi?t n?*y s? t?ng h?p các bi?u hi?n c?a các trang bán tips l?a ??o ? Vi?t Nam hi?n nay ?? các “bet th?” có th? gi?m thi?u xa, ho?c t?y chay.
  ??c ?i?m nh??*n d?ng nh?ng trang bán tip bóng ?á l?a ??o th??ng:
  • Ghi thông tin t?*i kho?n ngân h?*ng ng??i nh??*n ti?n m?* ko có ghi rõ ??a ch? doanh nghi?p ho?c n?u có ghi nh?ng l?i l?* liên h? ” ?o”.   không dùng nh?ng s? Hotline chuyên d?ng.   “Bán tips ch?c th?ng 100%” c? nhiên s? không th? n?*o di?n ra r?i, vì dù có l?* th??*t thì h? c?ng ?ã gom h?t t?*i s?n ?? cá c??c v?* tr? nên sung túc ch? không d?i gì m?* ?em ?i san s?t c?!

  m?i ?ây, nhi?u tình tr?ng nh?ng ng??i ch?i l? quá ?a d?ng ??u d?n t?i tâm lý lo l?ng, nghe gì tin ?ó, d? xiêu v?o, ch?*nh ?i?u n?*y ch? l?*m h? ng?*y m?t chìm ng?m h?n m?* thôi. Ban ??u l?* ph?i th??*t t?nh ng?, luôn gi? v?ng có l??*p tr??ng b?n thân v?* xem Tips coi nh? l?* ch? d?*nh ?? tham kh?o cho kèo c??c c?a mình.
  Chú ý: m?t v?*i Record do ng??i cho ra v?* có th? thay ??i ???c b?t kì lúc n?*o. các trang Record WIN FULL l?* các trang r?t nghiêm tr?ng, c? g?ng bám theo, b?n s? nh??*n thêm ?au xót m?* thôi.
  gi? nh? ?y l?* bán tips th??*t s?, r?ng rãi thì h? s? tr?c ti?p g?p g? các b?n v?* cho th??* ?ánh 1 -]2 tu?n tr?i nghi?m không t?n ti?n nh?ng tr??ng h?p n?*y r?t hãn h?u có v?* gi? d? ???c t??ng t? thì có l? r?ng các b?n l?* m?t ng??i quá may m?n ??y!
  Ngo?*i th? tr??ng các di?n ??*n bán tips m?c lên ph? quát ko nh?c xi?t. V?* h?u nh? ??u l?* tips ?o (tip bóng ?á l?a ??o). V??*y l? nh? b? ra m?t kho?n v?*i tr?m ??n v?*i tri?u s?m m?t tips sau ??y nh??*n ???c k?t qu? b? thua lúc tham d? cá c??c bóng ?á trên internet thì c?m nh??*n lúc ??y s? th? n?*o? kiên c? l?* ?au lòng t?t ?? r?i!
  nh? trên l?* 1 s? ph??ng th?c nh??*n d?ng trang tips bóng ?á m?o ? Vi?t Nam, d?a theo kh? n?ng t?*i ch?*nh quý khách có th? t??*u tips ? các ngu?n uy t?*n ?ã ???c ki?m ??nh.
  Hi?n nay, trang web cá ?? bóng ?á online c?a nh?* cá?i uy t?*n 2016 ch?t l??ng chúng tôi ?ang chuyên d?ng cho tips bóng ?á free có t? l? win khá t?t, ???c nghiên c?u, s?u t?m trong kho?ng các trang web chuyên v? tìm bán tips l?ng danh ? n??c ngo?*i. Ngo?*i ra, ng?? ch?i c?ng có th? t? Tìm hi?u ph? bi?n ngu?n tips m?* b?n c?m nh??*n r?ng t? l? win cao h?n, h?p v?i cách soi kèo, phân t?*ch b?n thân thì v?ng ch?c các b?n s? gi?*nh ???c th?ng l?i d?*i lâu.

 2. #2

  Default

  Can you please tell us what your message is about?

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •