Amazon l?* m?t trang th??ng m?i ?i?n t??*, bán l? to nh?t th? gi?i. Ch?*nh l?i th? c?nh tranh n?*y ?ã giúp gã kh?ng l? Amazon lôi kéo thêm khách h?*ng v?* lan r?ng ra kh?p th? gi?i. Không nh?ng các b?n, bán trên Amazon t?ng c??ng m?* s? l??ng ng??i tham gia l?*m ti?p th? liên k?t cho Amazon c?ng c?*ng ng?*y c?*ng c?i thi?n.D??i ?ây s? h??ng d?n các b?n cách ?? l?*m ti?p th? liên k?t v?i Amazon m?t cách tuy?t v?i .

Cách ki?m ti?n v?i Affiliate Amazon 2019

Nh?ng b??c l?*m ti?p th? liên k?t cho Amazon hi?u qu?

1. Tuy?n l?a Niche
n?u nh? các b?n mu?n tham d? v?* ki?m ti?n t? ch??ng trình Affiliate c?a Amazon thì b?n nên kh?i ??u b?ng vi?c ch?n niche cho mình.

Niche hay Niche market hi?u thu?n tuý l?* th? tr??ng ngóc. Vì ngu?n l?c l?* h?u h?n nên các b?n không th? qu?ng cáo cho ph?n l?n các s?n ph?m ???c, các b?n c?n ch?n cho mình m?t th? tr??ng ngách, n?i m?* b?n có ?i?m c?ng v??t tr?i h?n so v?i Publisher khác.

Nh?ng b??c l?*m ti?p th? liên k?t cho Amazon hi?u qu? - 1

Vi?c ch?n Niche s? quy?t ??nh t?i vi?c ch?n l?c s?n ph?m v?* t?o n?i dung bán h?*ng. S?n ph?m ???c ch?n l?c nên thu?c danh m?c Best-selling. ?i?m l?i khi l?*m ti?p th? liên k?t} Amazon Affiliate {?y|??y|?ó} l?* {b?n|các b?n} s? có c? kho {công c?|d?ng c?|ph??ng ti?n} {?? s?|kh?ng l?} {h? tr?|t??ng tr?} vi?c nghiên c?u s?n ph?m, {th? ph?n|th? tr??ng}.

{1 s?|1 v?*i|m?t s?|m?t v?*i} {công c?|d?ng c?|ph??ng ti?n} nghiên c?u s?n ph?m v?* {th? ph?n|th? tr??ng} {l?ng danh|n?i danh|n?i ti?ng|n?c danh|n?c ti?ng} có th? {?? c??*p|k?|nh?c|nói} t?i:

• Synccentric: ch?n s?n ph?m v?* {phân tách|phân t?*ch} d? li?u

• Ecomspy: {phân tách|phân t?*ch} ??i th?, {mua|s?m|t??*u|tìm} m?t h?*ng ?em v? l?i nhu??*n

• SellerChamp: {ki?m tìm|tìm ki?m} s?n ph?m v?* t?i ?u giá, t? ??ng ho?*n thi?n ??n h?*ng,…

• BigTracker: {Báo cáo|Con s?|Th?ng kê} v?* {phân tách|phân t?*ch} doanh thu, {mua|s?m|t??*u|tìm} m?t h?*ng v?* {th? ph?n|th? tr??ng} {ngách|ngóc|ng?ng}

• E-com Solution: {?i?u h?*nh|qu?n lý} kho h?*ng, t?*nh toán l?i nhu??*n, {h? tr?|t??ng tr?} {mua|s?m|t??*u|tìm} m?t h?*ng {buôn bán|kinh doanh},..

{2|hai}. T?o website v?* n?i dung cho web
Trong {l?nh v?c|ng?*nh|ng?*nh ngh?} MMO {??i quát|khái quát|nói chung|t?ng th?}, affiliate marketing {?? c??*p|k?|nh?c|nói} riêng mu?n ?i {các con ph?|con ???ng|???ng|tr?c ???ng|tuy?n ???ng|tuy?n ph?} d?*i v?* l?*m m?t cách {nghiêm ch?nh|nghiêm trang|nghiêm túc|trang nghiêm} thì thì vi?c {vun ??p|xây d?ng} m?t website l?* m?t ?i?u {?a s?|ph?n ?ông|ph?n l?n|ph?n nhi?u} {b?t bu?c|bu?c ph?i|?? ngh?|?? xu?t|yêu c?u}.

Vi?c t?o trang web ?? l?*m Amazon Affiliate có th? s? {c?nh tranh|khó kh?n} v?i {1 s?|1 v?*i|m?t s?|m?t v?*i} {b?n|các b?n} {không|ko} bi?t {?a d?ng|nhi?u|ph? bi?n|ph? quát|ph? thông|r?ng rãi} v? l??*p trình. {Tuy nhiên|tuy th?|tuy v??*y} {b?n|các b?n} có th? thuê {công ngh?|k? thu??*t|ph??ng pháp} viên ?? h? x??* lý giúp {b??c|thao tác} n?*y. Ho?c {b?n|các b?n} c?ng có th? {dùng|s??* d?ng} {các|nh?ng} {n?n móng|n?n t?ng} web có s?n nh? Shopify, Wix ho?c {??n gi?n|??n thu?n|thu?n tuý} nh? WordPress.

{b?n|các b?n} có th? {vun ??p|xây d?ng} website c?a mình theo {1 s?|1 v?*i|m?t s?|m?t v?*i} hình th?c {?a d?ng|nhi?u|ph? bi?n|ph? quát|ph? thông|r?ng rãi} nh?:

• Review, {?ánh giá|Nh??*n ??nh|Phân t?*ch|Tìm hi?u} s?n ph?m

• Website so sánh giá, s?n ph?m

• Website tin t?c, ??t banner {l?ng xê|PR|qu?ng bá|qu?ng cáo|truy?n bá}

• Website {cung c?p|cung ?ng|phân ph?i|s?n xu?t} mã gi?m giá…

Sau {khi|lúc} có trang web vi?c {quan tr?ng|quan y?u} {Ti?p ??n|Ti?p theo} {?y|??y|?ó} l?* t?o n?i dung ?? {lôi kéo|thu hút} {khách h?*ng|quý khách} ti?m n?ng. Vi?c {ch?n l?c|ch?n l?a|l?a ch?n|tuy?n l?a} Niche s? {can d?|can h?|liên quan} tr?c {Ti?p ??n|Ti?p theo} vi?c {vun ??p|xây d?ng} n?i dung cho trang web c?a {b?n|các b?n} v?* t?i ?u hóa SEO. {Gi? d?|n?u|n?u nh?|v?* nh?} {b?n|các b?n} {không|ko} {ch?n l?c|ch?n l?a|l?a ch?n|tuy?n l?a} Niche ngay {trong kho?ng|t?} ??u thì {ch?c ch?n|c?ng cáp|kiên c?|v?ng ch?c} n?i dung s? b? d?*n tr?i v?* {ch?ng th?|không th?} {h?p d?n|quy?n r?} {b?n|các b?n} {t?m nã|tróc nã|truy|truy h?i|truy nã|truy tìm|truy v?n} c??*p v?* {c? h?i|th?i c?} bán h?*ng c?a {b?n|các b?n} c?ng b? gi?m ?i. Vi?c t?o n?i dung n?*y {b?n|các b?n} có th? t? l?*m ho?c thuê ngo?*i, m?t website m?i s? c?n kho?ng {trong kho?ng|t?} 20 b?*i vi?t ?? có th? {b?t ??u|kh?i ??u}.

{công ?o?n|giai ?o?n} ??u {khi|lúc} ki?m ti?n v?i amazon affiliate {b?n|các b?n} c?ng có th? {??u c?|??u t?} v?*o {l?ng xê|PR|qu?ng bá|qu?ng cáo|truy?n bá} ?? kéo {khách h?*ng|quý khách} bi?t {??n|t?i} trang web c?a {b?n|các b?n} {cùng lúc|??ng th?i|song song} c?ng {h? tr?|t??ng tr?} ??y {các|nh?ng} {trong kho?ng|t?} khóa SEO lên {mau l? h?n|nhanh h?n|t?c ?? h?n} (qu?ng cáo Google Adword). {Bên c?nh ?ó|H?n th? n?a|Không ch? có th?|Không ch? có v??*y|Không ch? th?|Không ch? v??*y|Không nh?ng th?|Ngo?*i ra|Thêm n?a|Thêm v?*o ?ó} {l?ng xê|PR|qu?ng bá|qu?ng cáo|truy?n bá} Facebook, Instagram d?n v? link Amazon c?ng l?* m?t cách {?a d?ng|nhi?u|ph? bi?n|ph? quát|ph? thông|r?ng rãi} Publisher ch?n.

3. T?o link Affiliate Amazon v?* {l?ng xê|PR|qu?ng bá|qu?ng cáo|truy?n bá}
Sau {khi|lúc} ??ng ký {account|t?*i kho?n} Amazon Associates, {b?n|các b?n} l?y link affiliate v?* ??a v?*o website c?a mình. {Chú ý|l?u ý} l?* {b?n|các b?n} c?n ??t link Affiliate ?úng ch? v?* xu?t hi?n v?a ph?i, {b?n không nên|chúng ta không nên|không nên} spam quá {?a d?ng|nhi?u|ph? bi?n|ph? quát|ph? thông|r?ng rãi}.

V? ph?n n?i dung b?*i vi?t, {các|nh?ng} b?*i vi?t bán h?*ng th??ng s? xen k? v?i {các|nh?ng} b?*i vi?t {chia s?|san s?|san s?t} n?i dung {b? ?*ch|có ?*ch|có l?i|h?u d?ng|h?u ?*ch} cho {khách h?*ng|quý khách} ho?c {b?n|các b?n} có th? t?o m?t m?c ??c l??*p cho nó tùy v?*o lo?i hình s?n ph?m. {Gi? nh?|gi? s??*|gi? th??*|gi? t?|v?* th??*} {b?n|các b?n} bán h?*ng cho {các|nh?ng} ng??i mê bóng ?á thì {b?n|các b?n} có th? l?*m m?c {c??*a h?*ng|shop} riêng v?* up lên {?y|??y|?ó} {các|nh?ng} s?n ph?m nh? m?, gi?*y, áo,…Nh?ng {gi? d?|n?u|n?u nh?|v?* nh?} s?n ph?m {b?n|các b?n} {ch?n l?c|ch?n l?a|l?a ch?n|tuy?n l?a} l?i l?* m?t s?n ph?m ph?c t?p {m?t chút|m?t t?o|m?t t?*} thì m?t b?*i vi?t h??ng d?n kèm link Affiliate l?* {c?n ph?i có|c?n thi?t|c?n y?u|c?p thi?t|nhu y?u|thi?t y?u}.

4. T?i ?u hóa cho Amazon Affiliate Site
Dù l?*m Amazon Affiliate hay b?t k? lo?i hình n?*o c?a ki?m ti?n online {b?n|các b?n} c?ng c?n có s? nhanh nh?y v?i {các|nh?ng} {thông báo|thông tin} {th? ph?n|th? tr??ng} v?* {không|ko} {d?ng|gi?i h?n|ng?ng} {??i thay|thay ??i} ?? t?i ?u hóa h? th?ng, n?i dung, tr?i nghi?m, chuy?n ??i,…

C?*ng ? quy mô {l?n|to} thì vi?c theo dõi {các|nh?ng} s? li?u c?*ng {tr? nên|tr? th?*nh} {quan tr?ng|quan y?u}. Chúng ta có th? {dùng|s??* d?ng} {c?m quan|giác quan} ?? {?ánh giá|Nh??*n ??nh|Phân t?*ch|Tìm hi?u} {khi|lúc} site ch? có v?*i s?n ph?m, hay l??ng ??n h?*ng có {d?ng|gi?i h?n|ng?ng}. Nh?ng m?t {khi|lúc} Amazon Affiliate Site có th? {l?n m?nh|phát tri?n|t?ng tr??ng|v?ng m?nh} lên m?c c? tri?u traffic m?t ng?*y hay c? {ng?*n|nghìn} s?n ph?m, ??n h?*ng m?i ng?*y thì {b?n|các b?n} s? ph?i có s? li?u {Báo cáo|Con s?|Th?ng kê} v?* {?ánh giá|Nh??*n ??nh|Phân t?*ch|Tìm hi?u}. {B?i th?|Ch?*nh vì th?|Ch?*nh vì v??*y|Cho nên|Do ?ó|Do v??*y|Do v??*y nên|Nh? th? nên|Nh? v??*y nên|Th? nên|V??*y nên|Vì th?|Vì v??*y} vi?c t?i ?u hóa l?* {c?c k?|h?t s?c|khôn cùng|khôn xi?t|vô cùng} {c?n ph?i có|c?n thi?t|c?n y?u|c?p thi?t|nhu y?u|thi?t y?u}.

{?u ?i?m|V? ?u ?i?m} c?a ch??ng trình Amazon Affiliate
• L?* m?t trang web uy t?*n, ?? ph? sóng cao

• {không|ko} có gì ?? {b?*n cãi|tranh bi?n|tranh cãi|tranh lu??*n} v? {danh ti?ng|t?m ti?ng|tên tu?i|ti?ng t?m} {nhãn h?*ng|nhãn hi?u|th??ng hi?u} c?a Amazon – s?*n {th??ng m?i|th??ng nghi?p} ?i?n t??* {l?n|to} nh?t {th? gi?i|to?*n c?u} hi?n nay. H?*ng tr?m tri?u s?n ph?m ?ang ???c rao bán trên ?ây. N?m 2018, {g?n|s?p} 50% nh?* bán h?*ng online c?a M? {??n|t?i} {trong kho?ng|t?} Amazon. Website ??t h?n 600 tri?u l??t {t?m nã|tróc nã|truy|truy h?i|truy nã|truy tìm|truy v?n} c??*p m?i tháng.

• S?n ph?m {?a d?ng|nhi?u|ph? bi?n|ph? quát|ph? thông|r?ng rãi} v?* ch?t l??ng

• Amazon bán ?? {các|nh?ng} lo?i m?t h?*ng trên m?i {l?nh v?c|ng?*nh|ng?*nh ngh?}. Dù {ngách|ngóc|ng?ng} {b?n|các b?n} ch?n có nh? v?* m?i l? th? n?*o ?i ch?ng n?a, Amazon c?ng s? có lo?i h?*ng hóa {phù h?p|th?*ch h?p} v?i t?p {khách h?*ng|quý khách} c?a {b?n|các b?n}.

• M?c {hoa h?ng|ho? h?ng|huê h?ng} {b?n lâu|d?*i lâu|lâu b?n|lâu d?*i|?n ??nh}

Nh?ng b??c l?*m ti?p th? liên k?t cho Amazon hi?u qu? - 2

{hoa h?ng|ho? h?ng|huê h?ng} c?a Amazon {chao ??o|dao ??ng|??ng dao|nao núng|ng? nghiêng|nghiêng ng?} {trong kho?ng|t?} 1 – 10%. V?i b?ng m?c {hoa h?ng|ho? h?ng|huê h?ng} xác ??nh v?* ???c chia theo danh m?c {l?nh v?c|ng?*nh|ng?*nh ngh?} h?*ng.

L?i k?t
Affiliate Marketing th??*t s? l?* m?t ph??ng th?c ki?m ti?n online {hi?u qu?|ho?*n h?o|h?u hi?u|tuy?t v?i} v?* {b?n v?ng|v?ng b?n} m?* {b?n|các b?n} nên {?ánh giá|Nh??*n ??nh|Phân t?*ch|Tìm hi?u}. Ngo?*i Amazon, thì {b?n|các b?n} có th? {tham d?|tham gia} {các|nh?ng} v?*o {các|nh?ng} {n?n móng|n?n t?ng} Affiliate Marketing t?i Vi?t Nam.