Results 1 to 2 of 2

Thread: Nh?ng trang web ti?n ?o uy t?*n nh?t t?i Vi?t Nam v?* trên th? gi?i

 1. #1

  Default Nh?ng trang web ti?n ?o uy t?*n nh?t t?i Vi?t Nam v?* trên th? gi?i

  Trang web ti?n ?o – ??i v?i nh?ng ng??i ch?i v?* ??u t? ti?n ?o thì các trang web mua bán ti?n ?o uy t?*n luôn l?* ?i?u h? quan tâm v?* tìm ki?m. ?ã có không ?*t v? ng??i dùng b? l?a ??o do giao d?ch ti?n ?o trên nh?ng trang web hay s?*n giao d?ch không uy t?*n. V??*y n?u không mu?n tr? th?*nh ng??i b? h?i, thì hãy ??c b?*i vi?t v? top nh?ng trang web giao d?ch ti?n ?o uy t?*n d??i ?ây c?a tôi.
  Các trang web ti?n ?o uy t?*n trên th? gi?i
  Nh? b?n ?ã bi?t hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u nh?ng trang web ti?n ?o, s?*n giao d?ch ti?n ?o. Nh?ng ?âu m?i l?* ch? uy t?*n v?* ?áng tin c??*y? Sau ?ây tôi s? gi?i thi?u cho các b?n v? top các trang web ti?n ?o uy t?*n trên th? gi?i nhé!

  Trang web ti?n ?o uy t?*n trên th? gi?i
  Trang Web ti?n ?o – Binance.com
  Binance l?* m?t trong nh?ng s?*n giao d?ch ti?n ?i?n t??* l?n nh?t trên th? gi?i hi?n nay. ? ?ây h? tr? r?t nhi?u lo?i coin, nh?ng lo?i coin trên s?*n Binance ?a s? ??u l?* coin có ??i nhóm t?t.
  Binance luôn nâng c?p v?i các t?*nh n?ng v??t tr?i. Chi ph?* giao d?ch r?, t?*nh thanh kho?n cao, có th? mua b?ng th? Visa. Bên c?nh ?ó b?n có th? mua bán coin b?ng VND trên Binance.
  Bitfinex.com
  ?ây c?ng l?* trang web ti?n ?o uy t?*n trên th? gi?i. ? ?ây b?n có th? giao d?ch m?t s? lo?i ti?n ?o nh? Bitcoin, Ethereum, Litecoin.
  N?n t?ng web s?*n Bitfinex cung c?p hình th?c giao d?ch trao ??i c?p ti?n khác nhau. Ngo?*i ra nó còn cho phép b?n tham gia v?*o các giao d?ch hoán ??i thanh toán.
  Web ti?n ?o – Coinbase.com
  Coinbase.com ???c xem l?* s?*n giao d?ch, v?* ?i?n t??* l?n nh?t trên th? gi?i cho ??n th?i ?i?m hi?n nay. Nó ???c th?*nh l??*p n?m 2020 v?* có tr? s? t?i Francisco.
  Khác v?i nh?ng trang web ti?n ?o khác, ngo?*i vi?c mua bán ti?n ?o ra thì b?n còn có th? t?o v?* l?u tr? v?* chuy?n, nh??*n ti?n. Coinbase h? tr? vi?c chuy?n v?* nh??*n ti?n m?t cách nhanh chóng v?* an to?*n.
  Tuy nhiên, nó có m?t h?n ch? ??y ch?*nh l?* ch? h? tr? giao d?ch n??c ngo?*i không h? tr? giao d?ch t?i Vi?t Nam. B?n ch? có th? s??* d?ng nó ?? l?u tr? coin ch? không th? giao d?ch.
  Top 3 trang web ti?n ?o uy t?*n nh?t t?i Vi?t Nam
  Sau khi ?ã tìm hi?u v? các trang mua bán ti?n ?o uy t?*n t?i trên th? gi?i thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u v? trang web ti?n ?o uy t?*n t?i th? tr??ng Vi?t Nam! N?*o b?t ??u v?*o chi ti?t thôi!

  Top 3 trang web ti?n ?o uy t?*n Vi?t Nam
  Vicuta.com
  Vicuta l?* m?t trong nh?ng trang mua bán ti?n ?o uy t?*n nh?t Vi?t Nam hi?n nay. ?ây c?ng ch?*nh l?* s?*n ti?n ?o uy t?*n ???c c?ng ??ng ti?n ?i?n t??* s??* d?ng ?? mua Bitcoin, Ripple, Ethereum…v?* nhi?u ??ng ti?n ?i?n t??* khác n?a.
  ?u ?i?m
  T?c ?? giao d?ch c?a Vicuta r?t nhanh chóng, không ph?i ch? ??i lâu.
  T? giá mua bán coin r?t t?t cho ng??i dùng.
  Vicuta có h? th?ng h? tr? khách h?*ng 24/7.
  Xét v? y?u t? t?*nh thanh kho?n thì Vicuta có t?*nh thanh kho?n cao.
  H? tr? giao d?ch qua nhi?u ngân h?*ng ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay.
  Cung c?p h?n 200 ??ng coin khác nhau cho ng??i dùng.
  T?*nh b?o m??*t thông tin khách h?*ng v?* thông tin giao d?ch c?a Vicuta r?t t?t.
  Có h? th?ng h? tr? online qua Facebook, Live chat, email.
  Nh??c ?i?m
  H? th?ng website c?a Vicuta ?ang trong quá trình nâng c?p v?* phát tri?n ?nh h??ng t?i quá trình giao d?ch.
  H?n m?c cho giao d?ch t?i Vicuta ch? d??i 500 VN? cho m?t giao d?ch.
  T?i Vicuta thì ch?a h? tr? t?t c? các ngân h?*ng t?i Vi?t Nam. Ch? h? tr? nh?ng ngân h?*ng ph? bi?n.
  Remitano.com
  Hi?n nay, S?*n Remitano l?* s? l?a ch?n c?a r?t nhi?u nh?* ??u t?. Nó luôn x?p trong top nh?ng s?*n giao d?ch ti?n ?o uy t?*n nh?t t?i Vi?t Nam. Remitano.com l?* m?t trang web ti?n ?o ?? mua bán ti?n ?i?n t??* trung gian ??m b?o giao d?ch gi?a 2 bên di?n ra an to?*n tuy?t ??i.

  giao di?n c?a website ti?n ?o Remitano
  ?u ?i?m
  M?i giao d?ch di?n ra trên s?*n Remitano luôn an to?*n tuy?t ??i.
  Giá c? h?p lý, luôn có s? c?nh tranh gi?a ng??i mua v?* ng??i bán. Giá mua v?* giá bán t?i Remitano.com có s? chênh l?ch kho?ng 1 – 2 tri?u ??ng.
  Chi ph?* giao d?ch t?i s?*n Remitano t??ng ??i th?p.
  Giao di?n t?i web ti?n ?o Remitano r?t thân thi?n v?i ng??i dùng, d? d?*ng s??* d?ng.
  Khi ??ng nh??*p v?*o t?*i kho?n b?n có th? b??*t ch?c n?ng OTP ?? b?o m??*t t?*i kho?n.
  ??i ng? h? tr?, ch?m sóc khách h?*ng c?a Remitano luôn ho?t ??ng 24/7.
  T?i Remitano h? th?ng h? tr? thanh toán b?ng nhi?u ngân h?*ng khác nhau.
  Remitano còn phát tri?n trên n?n t?ng App nên thu??*n ti?n trong vi?c s??* d?ng.
  Nh??c ?i?m
  Th?i gian ho?*n th?*nh giao d?ch c?a Remitano t??ng ??i ch??*m, vì nó ph?i ch? s? xác nh??*n c?a hai bên.
  L??ng Bitcoin mua v?* bán t?i ?a, hay t?i thi?u ??u ph? thu?c v?*o ng??i ??t qu?ng cáo trên ?ó.
  ??i v?i vi?c giao d?ch ch??*m c?a Remitano b?n ??ng quá lo l?ng, b?i ch?*nh nh??c ?i?m ?ó l?* nh?m m?c ??*ch b?o m??*t t?t h?n thôi.
  VCC.EXCHANGE
  ?ây l?* m?t trong nh?ng s?*n giao d?ch ti?n ?o ??u tiên t?i Vi?t Nam ???c niêm y?t trên Coinmarketcap. S?*n giao d?ch n?*y ???c ho?t ??ng mua bán t? ??ng thông qua h? th?ng website vì nó có gi?y c?p phép ho?t ??ng rõ r?*ng.
  ??ng ký t?*i kho?n giao d?ch trên s?*n VCC.EXCHANGE t?i ?ây: VCC.Exchange
  ?u ?i?m
  Ph?* giao d?ch ? ?ây c?ng khá r?, r?i v?*o kho?ng 0.25%. Trong nh?ng lúc có ch??ng trình khuy?n mãi thì có th? l?* 0%.
  T?*nh an to?*n khi giao d?ch ? ?ây cao vì có t?*nh pháp lý v?* tr? s? công ty t?i Vi?t Nam.
  ??i ng? nhân viên c?a VCC.EXCHANGE l?* nh?ng ng??i có ti?ng t?m trong l?nh v?c ti?n ?o.
  Có h? th?ng h? tr?, t? v?n d?*nh riêng cho ng??i Vi?t.
  Nh??c ?i?m
  Giao di?n h?i ph?c t?p, ?òi h?i ng??i dùng c?n có th?i gian ?? l?*m quen. Trên ?ây l?* top 3 trang web ti?n ?o uy t?*n nh?t Vi?t Nam hi?n nay. Ngo?*i ra còn có m?t s? trang web nh? Coinhako, Huobi OTC, Binance P2P…
  L?i k?t
  Nh? v??*y, tôi ?ã gi?i thi?u cho các b?n v? m?t s? trang web ti?n ?o uy t?*n t?i Vi?t Nam c?ng nh? trên th? gi?i. Sau khi ??c xong b?*i vi?t các b?n ?ã n?m ???c ki?n th?c hay ch?a? Hãy ?? l?i m?t s? l?i bình lu??*n ?? tôi v?* m?i ng??i ???c bi?t nhé! C?m ?n b?n ?ã d?*nh th?i gian ??c h?t b?*i vi?t v? các trang web ti?n ?i?n t??* c?a tôi. V?* cu?i cùng xin chúc b?n th?*nh công trong vi?c ??u t? ti?n ?o. Chúc các b?n th?*nh công!
  San ti?n ?o t?t nh?t

 2. #2

  Default

  So hard to understand...

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •