H??ng d?n chi ti?t cách t?*nh ?òn b?y trong Forex[/b]
không th? ph? nh??*n m?t ?i?u r?ng: ?òn b?y ch?*nh l?* nguyên t? quan tr?ng lôi kéo r?ng rãi nh?* ??u t? ??n v?i Forex. ?òn b?y cho phép nh?ng trader ti?p c??*n th? tr??ng ngo?i ân h??*n thu??*n ti?n v?i s? ti?n nh?. tuy th?, k? bên ngu?n l?i nhu??*n kh?ng l? mang t?i, ?òn b?y còn ???c gi? d? con giao 2 l??i, có th? khi?n các b?n g?p nhi?u r?i ro. V??*y nên, ?? s??* d?ng ?òn b?y hi?u qu?, trader c?n n?m v?ng cách t?*nh ký qu? v?* ?òn b?y. B?*i vi?t d??i ?ây s? h??ng d?n các b?n m?t cách t??*n t??ngcách t?*nh ?òn b?y trong Forex , t?o h?*nh trang ch?c ch?n giúp các b?n chinh ph?c th? ph?n ngo?i ân h??*n.[/b]
Cách t?*nh ?òn b?y trong Forex[/b]

c? ch? t?*nh ?òn b?y trong Forex
?? t?*nh ???c ?òn b?y Forex, các nh?* ??u t? c?n có hai d? ki?n sau:
  • Quy mô giao d?ch (trade size)    T? l? ký qu? (Margin percentage)

thông th??ng, ?? giúp nh?* ??u t? t?*nh toán ???c s? v?n t?i thi?u c?n cho m?t th??ng l??ng, nh?ng s?*n Broker Forex th??ng s?n xu?t cho các trader m?t t? l? % ký qu?. khi ?ã có t? l? ký qu?, ?? mua v?n ch? s? h?u (Equity) nhu y?u, trader ch? c?n nhân t? l? n?*y v?i quy mô c?a th??ng l??ng.
V?n ch? nhân=T? l? % ký qu? X Quy mô giao d?ch
rút c?c, ?? t?*nh ?òn b?y, ch? c?n l?y quy mô ??*m phán chia cho v?n ch? s? h?u.
?òn b?y=Quy mô giao d?ch / V?n ch? s? h?u
v?* d? v? ?òn b?y Forex[/b]
?? giúp hi?u rõ h?n v? cách t?*nh ?òn b?y Forex, các b?n có th? tham kh?o th?* d? sau:
gi? th??* m?t giao kèo trên c?p ti?n t? USD/JPY có quy mô th??ng l??ng b?ng 10.000 ?ô la. T??ng ???ng v?i 10.000 doanh nghi?p ti?n t?
T? l? ký qu?: 10%
V?n ch? nhân=T? l? ph?n tr?m ký qu? X Quy mô giao d?ch
0,1 x 10.000=1000$
?òn b?y=Quy mô th??ng l??ng / V?n ch? s? h?u
10.000 / 1000=10 l?n hay 10:1
?i?u n?*y có ngh?a, ?òn b?y 1:10 cho phép nh?* ??u t? m? m?t v? th? giao d?ch có tr? giá 10.000 ?ô la M? dù s? v?n th?c ch? có 1000 ?ô la M?.
Trên th?c t?i, nh?* ??u c? không ch? nên t?*nh s? ti?n t?i thi?u thi?t y?u ?? tham d? ??*m phán v?* sau ??y n?p chu?n xác s? ti?n ?ó v?*o account. B?i còn m?t ?i?u m?* trader ph?i c?c k? chú ý, ?y l?* l?nh g?i ký qu? (Margin Calls). n?u nh? v? th? di chuy?n ng??c l?i v?i khuynh h??ng ??c mu?n c?a nh?* ??u t? khi?n cho Equity r?i xu?ng d??i m?c quy ??nh c?a s?*n giao d?ch forex t?t nh?t thì l?nh g?i ký qu? s? xu?t hi?n. Do v??*y nên, hãy cân nh?c vi?c n?p ti?n v?*o account sao cho tránh ???c Margin Calls.
C??*p nh??*t thông tin m?i nh?t v? ti?p th? liên k?t t?i website affiliate marketing tiki

v?* d? cách t?*nh ?òn b?y Forex
Cách ?i?u h?*nh r?i ro khi dùng ?òn b?y[/b]
?òn b?y ???c n?u nh? con dao 2 l??i có th? mang v? cho b?n kho?n l?i nhu??*n kh?ng l? nh?ng c?ng có th? khi?n b?n b? thua l? n?ng n?n nì. Vì v??*y, vi?c xác ??nh m?c ?òn b?y phù h?p c?ng ?i?u h?*nh r?i ro l?* ?i?u vô cùng thi?t y?u v?i m?i trader.
thông th??ng, các nh?* ??u c? có nhi?u n?m kinh nghi?m s? s??* d?ng l?nh Stop Loss ?? h?n ch? r?i ro lúc giao d?ch Forex. Theo các chuyên gia, nh?* ??u c? b?n không nên không nên gi? m?o hi?m quá 1% v?n cho b?t k? m?t ??*m phán n?*o v?* ko quá 5% v?n cho s? ?ông nh?ng th??ng l??ng ???c m? t?i b?t k? th?i ?i?m n?*o.
song song, t? l? R:R (t? l? r?i ro/l?i nhu??*n) d??ng c?ng ???c các nh?* ??u t? có kinh nghi?m s??* d?ng ?? c? g?ng ?em l?i nh?ng ??*m phán có xác su?t cao h?n.
M?o ??*m phán v?i ?òn b?y[/b]
lúc ??*m phán b?ng ?òn b?y, các trader nên s??* d?ng các ?i?m gi?i h?n l?. B?i các ?i?m ng?ng l? s? giúp b?n lo?i b? ???c nguy c? tr??t giá n?u nh? th? tr??ng có bi?n ??ng m?nh.
Gi? ?òn b?y ? m?c t?i thi?u. Trader ch? nên s??* d?ng ?òn b?y ? m?c 10% ho?c ?*t h?n.
Hi?u ch?*nh sách ký qu? c?a s?*n Broker Forex ?? h?n ch? l?nh g?i ký qu?.
L?i k?t[/b]
?òn b?y l?* m?t ph??ng ti?n có l?i giúp trader mang ??n k?t qu? t?t lúc ??*m phán trên th? tr??ng Forex. Ch? v?i m?t s? v?n h?n ch?, b?n ?ã có th? ki?m ???c s? ti?n ph? bi?n h?n không ?*t l?n nh? ?òn b?y. tuy nhiên, hãy luôn ghi nh? các r?i ro m?* ?òn b?y ?em t?i ?? có các tinh ch?nh th?*ch h?p cho chi?n l??c ??u t? c?a mình. Mong r?ng b?*i vi?t trên ?ã giúp b?n bi?t ???c cách t?*nh ?òn b?y trong Forex, t? ??y xây d?ng ???c chi?n l??c giao d?ch Forex hi?u qu?.
C??*p nh??*t thông tin m?i nh?t v? s?*n giao d?ch Forex t?i website https://sanforextotnhat.online/