Cái n?*y t??ng ??i xúc c?m nh?ng ph?i nói th??*t, các b?n mu?n b?t ??u ki?m ti?n online ???c thì ph?i có ni?m tin v?*o nó, cái n?*y quy?t ??nh 50% s? th?*nh công trong công vi?c mình ch?n.
n?u nh? các b?n ch? tin ???c r?ng mình có th? ki?m ti?n t? trên m?ng ???c, thì l?*m sao b?n ?? th?i gian v?* s? kiên nh?n ?? th?y ???c th?*nh t?u ch?.
Ch?n Hình Th?c Ki?m Ti?n Online ?? b?t ??u[/b]
?i?u Vi?c tr??c tiên ?? quy?t ??nh l?* lo?i hình ki?m ti?n online ?? b?t ??u. Nh? b?n s? th?y bên d??i có ph? bi?n tùy ch?n v?* tùy thu?c v?*o lo?i b?n ch?n, các b?n s? có ph? thông cách không gi?ng nhau ?? ki?m ti?n t? doanh nghi?p c?a mình v?* ki?m ti?n.
Có r?t nhi?u cách ki?m ti?n online an to?*n ?ó, tuy th? cái các b?n c?n l?* s? t? h?p, t?ng tr??ng nó lên ?? t?i ?a ???c s? l??ng ti?n mang v?, ch? ko ph?i l?* cái gì c?ng l?*m, vì các b?n ?âu th? d?*nh 24/24 m?i ng?*y ?? c?m cu?i tr??c máy t?*nh, ?úng ko n?*o ?
#1. Vi?t blog chia s? ham v?* bán s?n ph?m c?a ch?*nh mình tr?c tuy?n – Bán s?n ph?m tr?c ti?p cho ng??i s??* d?ng trên trang web c?a riêng các b?n ho?c duy?t m?t shop tr?c tuy?n trên th? ph?n c?a bên th? ba nh? Shopee, Lazada…
#2. Doanh thu PR– Ki?m ti?n b?ng cách bán ko gian PR trên trang web c?a các b?n tr?c ti?p cho các nh?* qu?ng cáo ho?c chu?n y m?t n?n t?ng tr?c tuy?n nh? Google AdSense, Adnow, MGID, Youtube Partner Program…
#3. Drop Shipping – Bán s?n ph?m v??*t lý trên c??*a h?*ng c?a riêng b?n nh?ng chuy?n v??*n v?* x??* lý ???c ti?n h?*nh b?i nh?* cung c?p s?n ph?m ho?c nh?* cung c?p. B?n nh??*n ???c hoa h?ng m?i khi s?n ph?m ???c bán.
#4. Affiliate Marketing ( Ti?p th? liên k?t )– b?n gi?i thi?u quý khách ??n trang web c?a ng??i bán (??i v?i nh?ng s?n ph?m v??*t lý ho?c công ngh? s?) v?* lúc s?n ph?m ???c bán, các b?n s? nh??*n ???c m?t kho?n hoa h?ng nh?t ??nh. &Ndash; mô ph?ng n?*y T?*i ?ã v?* ?ang l?*m t?i th? ph?n Vi?t Nam v?* n??c ngo?*i
Ti?p th? liên k?t nôm na l?* m?t hình th?c l?y s?n ph?m c?a ng??i khác, t?o link ti?p th? v?* bán cho khách h?*ng. Các b?n s? ???c chi tr? huê h?ng cho m?i l?n gi?i thi?u ???c khách h?*ng h?*ng th?*nh công.
v?* nh? các b?n mu?n l?*m Affiliate Marketing v?i th? ph?n n??c ngo?*i thì hi?n t?i có nh?ng s?*n ?a d?ng ?? m? t?*i kho?n nh?
 • Clickbank – Cho nh?ng s?n ph?m công ngh? s?  Rakuten Affiliate Network – h? h?t nh?ng lo?i s?n ph?m v?* nhãn h?*ng n?c danh  FlexOffers: g?m nh?ng c? s?n ph?m s? v??*t lý, các nh?* cung c?p th? t?*n d?ng  CJ: M?t trong network ch?t l??ng v?* uy t?*n nh?t tr??c gi?.

Còn b?n mu?n l?*m Affiliate t?i th? ph?n Vi?t Nam ?? ki?m ti?n online d? d?*ng thì có th? ??ng ký account qua các s?*n sau:
 • Adflex: Chuyên v? các s?n ph?m s?c kh?e, sinh lý, l?*m ??p. Uy t?*n x?a gi?  Adcombo: không ?*t danh m?c s?n ph?m, tuy Adcombo c?a Nga nh?ng v?n có ph? bi?n s?n ph?m v? ngu?n v?n, s?c kh?e, sinh lý d?*nh cho th? ph?n Vi?t Nam.  Dr.Cash: Chuyên v? thu?c v?* s?c kh?e ??*n ông. Network uy t?*n c?ng c?a Nga  Accesstrade: Network n?c danh x?a gi?, v?a m?i ?ây Accesstrade có thêm hình th?c D2C, ch? y?u ti?p c??*n nh?ng Publisher có ngân sách ch?y l?ng xê ?? có doanh thu l?n.

#5. Doanh thu t? d?ch v? tr? l?i – b?n ???c tr? ti?n khi cung ?ng nh?* cung c?p tr? l?i tr?c tuy?n (qua email, skype ho?c các công c? khác).
mô ph?ng d?a trên ??ng ký – b?n ki?m ti?n online ??n gi?n t? các ng??i ??ng ký nh?* s?n xu?t h?*ng tháng c?a b?n (v?* d?: l?u tr?, ph??ng ti?n tr?c tuy?n, v.v.)
Hãy nh? c??*p nh??*t th??ng xuyên thông tin v? các S?*n Forex uy t?*n t?i website n?*y c?a chúng tôi.