1. M? b?m s?a nên buôn bán gì?Bán th?c ph?m s?ch online
n?u các b?n l?* m?t b?* m? có tr? em, có ph? quát th?i gian r?nh rang mu?n ki?m thêm thu nh??*p nh?ng ch?a bi?t m? b?m s?a nên kinh doanh gì thì bán th?c ph?m s?ch l?* m?t g?i ý hay ho d?*nh cho b?n.

Trên th? ph?n hi?n c?*ng ng?*y c?*ng xu?t hi?n c?c nhi?u th?c ph?m b?n khi?n cho r?t nhi?u ng??i lo âu khi s??* d?ng, phong tr?*o mua th?c ph?m s?ch t? l?*m t?i nh?* ng?*y c?*ng ???c ?u chu?ng v?* ki?m tìm ph? bi?n trên m?ng online, các m? có th? t??*n d?ng ???c th? hi?u n?*y ?? bi?n nó th?*nh vi?c l?*m thêm t?i nh?* cho nh?ng m?, v?i m?t v?*i món nh? ru?c, cá kho, s?a chua, m?t… ho?c có th? l?* ??c s?n t?i quê b?n c?ng s? r?t ??t khách.

Hãy th??* b?t tay ngay v?*o hình th?c buôn bán nh? cho m? b?m s?a n?*y xem sao, không c?n ??u t? quá ph? quát v?n, ch? c?n th?i gian online h?*ng ng?*y c?ng ?ã giúp các m? có thêm kho?n thu nh??*p ki?m ti?n online d? d?*ng nho nh?.

2. Vi?c l?*m cho m? b?m s?a: h?p tác viên vi?t b?*i
n?u nh? các ch? n?*o có kh? n?ng vi?t lách thì ?ây s? tr? th?*nh vi?c l?*m thêm t?i nh?* cho các m? b?m s?a r?t hi?u qu?, v?a ?em ??n thu nh??*p, c?ng nh? không ph?i ?i ra ngo?*i ?a d?ng, ch? c?n tranh th? khi con ng? v?i chi?c máy t?*nh n?i m?ng n? gi?i em c?ng có th? tranh th? l?*m thêm ki?m ti?n online ???c nh?*ng nh?*ng 1-2 tri?u m?i tháng.

Vi?t content ?ang l?* m?t vi?c l?*m t?i nh?* cho nh?ng m? b?m s?a h?i quy?n r?. Nh?ng lo?i th? b?*i vi?t th??ng l?* vi?t gi?i thi?u v? ??n v?, l?ng xê s?n ph?m, vi?t b?*i chu?n SEO…, giá ng? nghiêng nh?*ng nh?*ng trong kho?ng 30K/ b?*i, cho t?i 500K/b?*i. Ph? n? có th? vi?t b?*i cho các báo gi?y, báo m?ng, ho?c trang các web bán h?*ng tr?c tuy?n hi?n c?ng ?ang tuy?n CTV c?c nhi?u.

3. Trông tr? t?i nh?*
n?u nh? b?n l?* ng??i có con tr?, c?ng nh? ?a chu?ng con nh? thì trông tr? t?i nh?* ch?*nh l?* vi?c l?*m thêm t?i nh?* cho các m? b?m s?a r?t th?*ch h?p. Hình th?c buôn bán nh? cho m? b?m s?a n?*y, k?t h?p trông con t?i nh?* v?* b?n có th? nh??*n thêm 1 – 2 bé n?a c?ng l?a tu?i v?i con mình ?? trông c?ng, v?a có b?n ch?i v?i cùng bé nh?* mình, c?ng nh? t?o thêm thu nh??*p trong kho?ng hai – 4 tri?u m?i tháng, ?ây c?ng l?* vi?c l?*m thêm cho m? b?m s?a 2020 ???c c?c nhi?u m? l?a ch?n.

4. Gia s?
n?u nh? ph? n? có ki?n th?c v? ngo?i ng?, v?n, toán… có kh? n?ng truy?n ??t t?t thì gia s? s? l?* m?t vi?c l?*m thêm t?i nh?* cho các m? b?m s?a mang ??n thu nh??*p r?t khá. Hi?n nay l?*ng nh?*ng m?i bu?i gia s? ??ng dao t? 150 – 200 nghìn/ 1 bu?i v?i 1 tu?n 3 bu?i th?i kì m?i bu?i kho?ng hai – 3h, thì c? tháng các ch? em ?ã có 1 kho?n thu nh??*p t??ng ??i ?n, v?a giúp trau d?i thêm ki?n th?c l?i có thu nh??*p v??*y còn gì h?u hi?u h?n.

5. Nh??*p d? li?u t?i nh?*
ch? em n?*o có kh? n?ng ?ánh máy nhanh, v?* th?*nh th?o nh?ng k? n?ng v?n phòng thì ?ây l?* vi?c l?*m thêm cho m? b?m s?a 2020 r?t th?*ch h?p khi v?a ? nh?* trông con v?* mu?n ki?m thêm thu nh??*p. M?i ng?*y v?i th?i gian r?nh b?n tr? có th? t??*n d?ng nh??*n các doanh nghi?p nh??*p li?u v? nh?* ?? l?*m, c?ng s? ki?m ???c m?t kho?n thu nh??*p v?a ph?i ?? tiêu pha v?t vãnh trong gia ?ình.

tuy v??*y, vi?c nh??*p d? li?u t?i nh?* nh?ng m? c?n t?ng c?nh giác, khi có nh?ng post tuy?n d?ng tháng 4 – 6 tri?u. Hãy ?ánh giá th??*t k? tr??c khi tham gia, tránh b? m?t ti?n oan, ho?c ko ???c thanh toán.

6. Ki?u dáng l?ng xê
ch? em n?*o có kh? n?ng l?*m photoshop, thi?t k?… nh?ng ch?a bi?t m? b?m s?a nên kinh doanh gì thì có th? t??*n d?ng kh? n?ng c?a mình ?? nh??*n công vi?c l?*m thêm t?i các t? ch?c v? nh?* l?*m, có th? l?* b? ngo?*i web, banner qu?ng cáo… c?ng có m?c thù lao r?t h?i, m?* ko ph?i ?i ra ngo?*i ph? thông.

7. L?*m nail, trang ?i?m cá nhân t?i nh?*
?ây l?* ngh? nghi?p cho m? b?m s?a t??ng ??i ?n ??nh giúp phái y?u có th? ki?m ti?n t?i nh?*. Ph? n? n?*o có kh? n?ng make up, ho?c l?*m móng t? tr??c thì ?ây s? l?* vi?c l?*m thêm t?i nh?* r?t ho?*n h?o, còn v?i b?n tr? ch?a có kinh nghi?m thì có th? tham d? h?c 1 khóa h?c ng?n v? l?*m móng, hay make up ?? có th? nh??*n l?*m t?i nh?*, ho?c m? m?t ti?m nho nh? t?i nh?* ?? l?*m móng, trang ?i?m t? nhân. S? có thu nh??*p h?*ng ng?*y, n?u khéo tay ti?m c?a b?n ?ông khách thì ?ây c?ng s? ngh? buôn bán r?t kh? quan mang l?i ngu?n l?i cao.

8. H?p tác viên gi?i ?áp, bán b?o hi?m


phái y?u n?*o có th?i kì r?nh ph? bi?n, c?ng nh? có kh? n?ng ?n nh?c khéo, thuy?t ph?c quý khách c?ng nh? có m?i quan h? r?ng, thì có th? l?*m h?p tác viêm cho doanh nghi?p b?o hi?m c?ng s? l?* vi?c l?*m thêm t?i nh?* cho các m? r?t tuy?t v?i. V?a có ph? quát th?i kì ? nh?* ch?m con c?ng nh? mang l?i thu nh??*p, không h? ph?i b? v?n ra. ?ây l?* ngh? nghi?p cho m? b?m s?a ???c c?c nhi?u ch?n l?a.

9. Nh??*n ??t h?*ng order online
không ph?i b? v?n, c?ng nh? th??ng t?n ti?n thuê shop ch? c?n có chi?c máy t?*nh n?i m?ng l?* chúng ta có th? l?*m thêm t?i nh?* online r?i. Ph? n? có th? ?ánh giá trên các tr?ng m?ng n??c ngo?*i, s?n ph?m có th? l?* áo x?ng, thu?c ch?c n?ng, m? ph?m, s?a b?t… có giá ti?n t?t v?* ?ang h?ng v??ng h?*nh, ???c r?ng rãi m? tìm ki?m, n? gi?i có th? nh??*n ti?n ??t c?c v?* l?*m trung gian ?? ?n ti?n chênh l?ch ?ây c?ng l?* vi?c l?*m thêm r?t hay ?? ki?m ti?n online uy t?*n nh?t hi?u qu?.

10. Quay video h??ng d?n
?ây ??*ch th? l?* g?i ý kinh doanh cho m? b?m s?a t??ng ??i hay ho gi? d? các b?n v?n ch?a bi?t m? b?m s?a nên kinh doanh gì. Các m? thông thái v? b?t c? m?t ng?*nh gì, ch? h?n nh? n?u b?p ngon, trang ho?*ng nh?* ??p, l?*m ?? handmade sáng t?o… có th? quay l?i video v?* h??ng d?n cho m?i ng??i. Không c?n quá ph?c t?p v? chuy?n ph??ng pháp, các m? ch? c?n quay video b?ng ?i?n tho?i l?* ???c, sau ?ó ??ng lên kênh Youtube v?* ki?m ti?n online an to?*n qua hình th?c l?ng xê Adsense c?a Google.


Hãy l?* ng??i ??u tiên bi?t ??n S?*n Forex uy t?*n t?i Vi?t Nam