C?* phê l?* th?c u?ng ph? bi?n v?* ???c nhi?u ng??i yêu th?*ch. ? Vi?t Nam, c?* phê pha phin t? lâu v?n luôn ???c ?a chu?ng v?* tr? th?*nh nét ??c tr?ng trong v?n hoá ng??i Vi?t. Tuy nhiên c?* phê h?t pha máy trong nhi?u n?m g?n ?ây ?ã v?* ?ang du nh??*p, ng?*y c?*ng ???c s??* d?ng ph? bi?n.

C?* phê h?t pha máy l?* gì?
C?* phê h?t pha máy (Espresso) l?* lo?i c?* phê th??ng ???c u?ng ? Ý v?* Tây Ban Nha, l?* nh?ng n?i m?* ng??i ta ?ây l?* cách pha ??n gi?n v? c?* phê. Espresso có ngu?n g?c ? Ý t? nh?ng n?m 1930, theo ti?ng Ý espresso ???c g?i l?* espressivo - di?n t? m?t th?c ?n u?ng ???c pha ch? ??c bi?t d?*nh cho th?c khách, b?t ngu?n trong các quán bar.
?u ?i?m c?a c?* phê Pha máy Espresso l?* chi?t xu?t t?i ?a nh?ng tinh ch?t c?a h?t c?* phê, giúp c?* phê ???*m ??*, phát huy t?i ?a h??ng th?m v?* h??*u v? ??c tr?ng c?a h?t c?* phê. Ngo?*i ra, vi?c pha ch? ???c th?c hi?n nhanh chóng, ti?t ki?m th?i gian – r?t phù h?p v?i nh?p s?ng ng?*y nay.

Nguyên li?u ?? pha c?* phê h?t rang pha máy
C?* phê h?t rang pha máy th??ng dùng cho các lo?i c?* phê khác nhau (th??ng s??* d?ng h?t c?* phê Arabica) nh?ng h?t c?* phê th??ng ???c rang ? m?c ?? v?a ph?i. Qua cách pha d??i áp su?t, axit t? nhiên c?a h?t c?* phê b? hòa tan nhanh h?n các ph??ng pháp pha ch? thông th??ng r?t nhi?u vì v??*y espresso th??ng có v? chua. Ngh? thu??*t rang c?* phê ch?*nh l?* ? ch? tìm ???c s? cân b?ng gi?a h?*m l??ng axit v?* h??ng th?m cho m?i lo?i h?t c?* phê hay t?ng lo?i pha tr?n các h?t c?* phê.

Th??ng lo?i c?* phê Arabica có ch?t l??ng cao ???c dùng l?*m c?* phê espresso. ?? c?* phê espresso có crema nhi?u v?* ??c h?n ng??i ta pha tr?n h?t c?* phê Arabica v?i Robusta, lo?i n?*y không có ???c h??ng th?m v?* v? ???*m ??* nh? Arabica. Nh?ng ng??i trong gi?i s?*nh ?i?u v?n cãi nhau sôi n?i l?* 100% Arabica hay ph??ng th?c pha tr?n 60% Arabica v?* 40% Robusta s? mang l?i m?t ly c?* phê espresso ho?*n h?o.
Nh?ng kinh nghi?m trong vi?c ch?n c?* phê h?t rang pha máy
V? ch?t l??ng
C?* phê pha máy c?n s??* d?ng lo?i c?* phê h?t rang ch?t l??ng cao, ngo?*i vi?c mang l?i h??ng v? ???*m ??*, ch?t l??ng, ??p m?t, vi?c s??* d?ng c?* phê ch?t l??ng cao s? tránh vi?c h? h?ng máy móc do t??*p ch?t.
V? ki?u rang
H?t c?* phê pha máy nên l?a ch?n ki?u rang nâu - v?a v?* rang m?c, ?ó l?* m?c ?? rang ??t ???c ?? t?i ?u v? h??ng th?m, h??*u v? v?* th? ch?t c?a h?t c?* phê; m?t s? phân khúc yêu c?u v? ??ng c?* phê m?nh h?n thì b?n có th? k?t h?p m?t t? l? h?t rang ???*m (d??i 30%).

V? lo?i h?t c?* phê v?* t? l? k?t h?p
V? Robusta, t?t nh?t b?n nên dùng Robusta Natural ch?t l??ng cao; lo?i n?*y cho v? ???*m – m?nh, th? ch?t (Body) ??y ??n nh?ng h?i b? g?t; n?u b?n mu?n gi?m b?t ?? m?nh v?* g?t thì dùng Robusta Honey. Robusta Honey l?* lo?i c?* phê ???c dùng ph? bi?n nh?t cho c?* phê pha máy
Arabica thì b?n nên ch?n Arabica Ch? Bi?n ??t (full wash), Ara CBU s? có v? ??ng thanh, h??*u ng?t v?* chua nh?, n?u b?n không th?*ch có v? chua thì có th? thay th? b?ng Arabica Honey ho?c Arabica Natural.

T? l? k?t h?p
M?t t? l? ph? bi?n ?ó l?* 7Ro: 3A (70% Robusta v?* 30% Arabica), tuy nhiên b?n có th? ?i?u ch?nh ?? có h??ng v? ?ng ý h?n b?ng cách t?ng gi?m 2 t? l? n?*y.
M?t s? công th?c c?* phê pha máy ph? bi?n:
Robusta Honey - Arabica
Culi (Robusta) - Robusta Honey - Arabica CBU/Honey
Robusta Natural – Arabica CBU
>>> Xem thêm Top các s?*n ti?n ?o uy t?*n
Espresso pha b?ng gì?
?? pha c?* phê espresso ngon v?* có nhi?u crema ph?i c?n dùng ??n m?t máy pha c?* phê espresso. Trong máy n?*y n??c nóng 88°C ??n 94°C ???c ép v?i áp su?t ban ??u v?*o kho?ng 9 bar qua b?t c?* phê ???c xay r?t nhuy?n. Th?i gian ch?y qua ph?i l?* 25 giây. N?u l??ng n??c phù h?p ch?y qua nhanh h?n các h??ng v? không ???c hòa tan h?t, n??c ch?y qua l?p b?t c?* phê quá ch??*m s? có quá nhi?u ch?t ??ng hòa tan theo.
Máy pha c?* phê t? ??ng chuyên dùng ?? pha ch? c?* phê espresso ?en nguyên ch?t, c?* phê capuchino v?* c?* phê Latte. Máy s? pha m?t cách t? ??ng ho?*n to?*n t? khâu xay c?* phê h?t cho t?i th?*nh ph?m cu?i cùng. Th??*t ??n gi?n, b?n ch? c?n l?*m ?úng các thao tác b?ng vi?c b?m v?*o các nút ?ã ???c m?c ??nh s?n cho t?ng lo?i c?* phê, b?n s? có ngay m?t ly c?* phê ngon sau 5 phút m?* v?n không m?t ?i h??ng v? riêng c?a c?* phê. Dòng máy pha c?* phê n?*y phù h?p v?i ??i t??ng l?* quán c?* phê quy mô nh?, nh?* h?*ng, khách s?n,...

N?u b?n l?* m?t t? ch?c ho?c công ty thì chi?c máy pha c?* phê t? ??ng s? l?* m?t tr? th? ??c l?c m?* b?n không ng? ??y. C?* phê luôn l?* ch?t k?*ch th?*ch tr?* não ???c ng??i Vi?t Nam ?a chu?ng.